Ga naar mycosan.nl

Retourneren

Retourbeleid Mycosanshop.nl

Wij doen ons uiterste best om uw bestelling op tijd en correct te leveren. U kunt artikelen tegen bepaalde voorwaarden retourneren. De kosten voor het retourneren van de door u bestelde producten zijn voor eigen rekening. Daarnaast zijn retourzendingen zijn op risico van de koper. Dit houdt in dat Mycosanshop.nl niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retourgestuurde artikelen. Vraag daarom op het postagentschap altijd om een traceercode en bewaar deze goed.

Voorwaarden retourneren

  • Retour binnen 14 dagen zonder reden
  • Mycosan verpakking in originele en verzegelde staat retour sturen
  • Bijgeleverd retourformulier volledig invullen.

Mycosanshop.nl kan een schadevergoeding in rekening brengen wanneer u meer heeft gedaan dan nodig was om het artikel te beoordelen. Mycosan producten kunnen alleen geretourneerd worden indien de originele, verzegelde verpakking. Voor producten die beschadigd of gebruikt teruggestuurd worden, bent u aansprakelijk. Hiervoor behouden wij ons het recht om uw retourzending niet te accepteren.

Eventueel betaalde bedragen worden snel gerestitueerd en in ieder geval binnen 14 dagen nadat wij de melding van herroeping hebben ontvangen.

Indien wij de retourzending niet binnen 14 dagen ontvangen hebben, dan wachten wij tot wij het artikel ontvangen hebben of tot u kunt aantonen dat het artikel is retour gezonden. Wij adviseren daarom altijd om een bewijs van het retour zenden te vragen bij het desbetreffende verzendpunt. Het versturen van het pakket is voor uw eigen rekening.

Hoe kan ik een artikel retourneren?

Download hier het retourformulier als PDF

Tijdens de bedenktijd verzoeken wij u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U zult het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren en in de originele, verzegelde staat en verpakking aan Mycosanshop.nl retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij ontvangst van een verkeerd product controleert u eerst welk product u heeft besteld en welk product is bevestigd via de e-mail. Komt dit niet overeen met de ontvangen producten, dan verzoeken wij u binnen 14 dagen contact met onze klantenservice op te nemen.

Wij verzoeken u het retourformulier volledig in te vullen en mee te sturen met de retourzending. Ook als u het product zonder opgave van redenen terugstuurt, verzoeken wij u dit formulier te gebruiken en dit in het formulier aan te geven. Het retouradres vindt u op het formulier.

Mycosanshop.nl kan een schadevergoeding in rekening brengen wanneer u meer heeft gedaan dan nodig was om het artikel te beoordelen.

Beschadigd artikel

Als u een product ontvangt dat volgens u beschadigd is of niet naar behoren functioneert, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met onze klantenservice met vermelding van het ordernummer en de naam van het desbetreffende product. Wij zullen uw klacht in behandeling nemen en indien nodig een vervangend product toesturen. Meer informatie over de klantenservice treft u aan op de contactpagina.

Mycosanshop.nl kan een schadevergoeding in rekening brengen wanneer u meer heeft gedaan dan nodig was om het artikel te beoordelen.

Hoe en wanneer krijg ik mijn geld terug?

Eventueel betaalde bedragen worden snel gerestitueerd en in ieder geval binnen 14 dagen nadat wij de melding van herroeping hebben ontvangen.

Indien wij de retourzending niet binnen 14 dagen ontvangen hebben, dan wachten wij tot wij het artikel ontvangen hebben of tot u kunt aantonen dat het artikel is retour gezonden. Retourzendingen zijn voor risico van de koper. Dit houdt in dat Mycosanshop.nl niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retourgestuurde artikelen. Vraag daarom op het postagentschap altijd om een traceercode en bewaar deze goed.