Ga naar mycosan.nl

Privacyverklaring Mycosanshop

13 augustus 2018

Deze Site [www.mycosanshop.nl], eigendom van, beheerd en onderhouden door Clever Shops, Rivium Promenade 100, 2909LM, Capelle aan den IJssel, KvK 24492056, licht toe hoe wij persoonsgegevens verzamelen, hoe we deze eventueel gebruiken, welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u contact met ons kunt opnemen.

Uw privacy is voor Clever Shops van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op toegang, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website mycosanshop.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan met ons op.

Nieuwsbrief
U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over kortingsacties. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.
Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees wanneer u klant bent van Mycosanshop.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Hotjar
We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om deze website en uw ervaring met deze site te optimaliseren. Hotjar is een technologiedienst die ons helpt onze gebruikers beter te begrijpen (bijvoorbeeld door te analyseren hoeveel tijd ze besteden aan welke pagina's, op welke links ze klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, etc.) en dit stelt ons in staat om onze site te optimaliseren en onderhouden met behulp van feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (met name het IP-adres van het apparaat (alleen vastgelegd en opgeslagen in geanonimiseerde vorm), de schermgrootte van het apparaat, het apparaattype (unieke apparaat-ID's), browserinformatie, geografische locatie (alleen land), en de taal die is gebruikt om onze website weer te geven). Hotjar slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Noch Hotjar, noch wij zullen deze informatie ooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om deze te koppelen aan verdere gegevens van een individuele gebruiker. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Hotjar door op deze link te klikken.

U kunt zich afmelden voor het maken van een gebruikersprofiel, het opslaan van gegevens over uw sitegebruik en het gebruik van tracking cookies door Hotjar door deze opt-outlink  te volgen.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking en eventuele wettelijke bewaartermijnen.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
In een aantal gevallen verwerken we uw gegevens via een externe partij, zoals onze hosting partij of campagne management systeem. 

Verwerkers die ons helpen met het verwerken van uw persoonsgegevens mogen uw gegevens alleen gebruiken volgens onze instructies en voor het uitvoeren van de desbetreffende diensten die zij aan ons leveren. Uw gegevens mogen ze niet zelfstandig gebruiken of doorgeven. Met alle verwerkers hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten.

Gegevens die via cookies worden verzameld kunnen worden gedeeld met de partijen die deze cookies plaatsen. Ook kan het zijn dat we door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk worden verplicht om uw gegevens af te staan. We delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij o.a. de volgende maatregelen:

 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert

Cookies

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Wilt u uw cookie-instellingen aanpassen, klik dan hier.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen om wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Mycosanshop
Rivium Promenade 100
2909 LM Capelle aan den IJssel
info@mycosan.nl
020 - 221 68 05